USI Università della Svizzera italiana

स्थान

लूगानो

Università della Svizzera italiana - Campus Lugano

पता,लकीर 1
Università della Svizzera italiana

via Buffi 13

CH-6900 लूगानो, Ticino, स्विट्ज़र्लॅंड
वेबसाइट
फोन
+41 58 666 40 00

Mendrisio

Academy of Architecture – Mendrisio Campus

पता,लकीर 1
Università della Svizzera italiana
Academy of Architecture, Largo Bernasconi 2
CH-6850

Mendrisio, Ticino, स्विट्ज़र्लॅंड
वेबसाइट
फोन
+41 58 666 50 00

प्रोग्राम्स

MA
MSc

प्रश्न पूछें

अन्य